1021 Weergaven
3 Downloads
Lees verder

Prof. Dr. D. L. Knooklezing

Een explosie van leven

Prof. Dr. Rudi Westendorp, Professor of Medicine at Old age at the Faculty of Health and Medical Sciences at Copenhagen University, Denmark

Nooit eerder hebben in de westerse wereld zoveel mensen zo’n hoge leeftijd bereikt in zo’n goede gezondheid. Het is de meest ingrijpende maatschappelijke verandering die door de Industriële Revolutie in gang is gezet. De kans om 65 jaar te worden verdrievoudigde van 30 naar 90 procent. Ook gepensioneerden boekten forse winst; zij hebben niet meer tien, maar twintig jaar voor de boeg. Voor de pasgeborenen ligt er nog meer leven in het verschiet; een van hen zal zeker 135 jaar worden. Al deze extra jaren hebben we niet gekregen door genetische manipulatie – ons lijf is vrijwel ongewijzigd gebleven. De sterk toegenomen gezonde levensverwachting is het resultaat van de enorme veranderingen die wij in onze omgeving hebben aangebracht en de steeds effectievere ingrijpen wanneer we ziek worden of versleten raken. Toch ziet menigeen er tegenop om uiteindelijk oud te worden en verlies – van functie – te moeten accepteren. Anders dan algemeen wordt aangenomen heeft ziekte, kwetsbaarheid en handicap weinig invloed op de levens tevredenheid. Een vitale levenshouding – het vermogen om haalbare doelen na te streven – blijkt een effectief instrument waarmee mensen tot op hoge leeftijd de kwaliteit van leven hoog houden.

Studiemiddag NVG-KNOWS: Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving

Kosten-effectiviteit van proactieve, integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartspraktijk

Dr. Jeanet Blom, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Tijdens het nationaal programma ouderenzorg zijn projecten uitgevoerd waarbij bij ouderen kwetsbaarheid werd opgespoord en waarbij daarna een zorgplan werd gemaakt voor de kwetsbare ouderen. Uit de resultaten van enkele projecten blijkt dat er wel veel verbetert in de zorg door deze aanpak maar er zijn nauwelijks verbeteringen te zien op de gezondheid van de ouderen. De vraag die dan rijst: zou er meer effect op de gezondheid te zien zijn in bepaalde groepen van ouderen, bijvoorbeeld de oudste ouderen, of bij de ouderen met meer problematiek dan anderen? Hiertoe zijn de gegevens van alle studies samengevoegd en geanalyseerd.

Vroegopsporing bij frailty: het perspectief van ouderen

Dr. Ir. Simone de Bruin, Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven

Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en wonen, kan tijdig inzetten van zorg en ondersteuning relevant zijn. Hiertoe zijn diverse initiatieven ontplooid om ouderen met problemen op het gebied van gezondheid en welzijn in een vroeg stadium op te sporen. Vragen die rondom dit soort initiatieven rijzen, zijn: is vroegopsporing zinvol, en bij wie? Sporen we het juiste op? Krijgen we hiermee kwetsbare ouderen voldoende in beeld? Zitten ouderen hierop te wachten? De huidige initiatieven sluiten niet altijd aan bij de wensen en behoeften van ouderen zelf, zo laat recent onderzoek van het RIVM zien. In deze bijdrage wordt dit onderzoek nader toegelicht en wordt gediscussieerd over de aanknopingspunten voor optimale inzet van vroegopsporing.