948 Weergaven
5 Downloads
Lees verder

In deze eerste aflevering van de vierenveertigste jaargang van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) attendeert de redactie haar lezers en auteurs graag op de digitale beschikbaarheid van de complete inhoud op het adres www.mijn.bsl.nl. De uitgever, Bohn Stafleu Van Loghum, stelt de inhoud van de jaargangen 2005 en volgende online beschikbaar voor TGG-abonnees met een combi- of online only abonnement. Artikelen zijn nu in pdf te lezen en te downloaden. Het verheugt de redactie bijzonder dat hiermee de toegankelijkheid van het Tijdschrift en het archief van voorafgaande jaargangen sterk verbeterd is.

Als Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift wil het TGG het platform zijn voor de publicatie van nieuwe kennis op het gebied van verouderingswetenschap. Hoewel de internationale communicatie voornamelijk in het Engels gebeurt, en daarvoor tal van tijdschriften open staan, ook op gerontologisch terrein, ziet de redactie toch voldoende bestaansredenen voor een Nederlandstalig gerontologisch en geriatrisch tijdschrift. Anders dan de internationale tijdschriften, publiceert het TGG bijvoorbeeld overzichten van onderzoeksprogramma’s van universiteiten en andere instellingen in Nederland en Vlaanderen. In een Nederlandstalig tijdschrift kunnen onderzoekers schrijven in de taal die zij het best beheersen. Dat blijft een voordeel, al zijn onderzoekers van deze tijd vanaf het begin van hun wetenschappelijke carrière al wel vertrouwd geraakt met het idee dat publiceren in het Engels een must is. De meeste internationale tijdschriften publiceren uitsluitend onderzoeksartikelen die stringent de regels en gewoonten van het natuurwetenschappelijk onderzoek volgen. Dergelijke artikelen vindt de lezer ook in het TGG, maar er is daarnaast ruimte voor theoretische, beschouwende, inventariserende, beschrijvende of verhalende artikelen. Een mooi voorbeeld daarvan is het artikel van Aagje Swinnen in de vorige jaargang: Dementie in documentaire (TGG 2012; 43: 255-264, nu ook online inclusief de pakkende foto’s). Het Tijdschrift publiceert oraties van jonge hoogleraren of emeriti, redactionelen en commentaren, die door hun aard eerder een beschouwend en opiniërend dan een puur empirisch karakter hebben. Het TGG is het forum voor publicaties over psychologische meetinstrumenten, zoals vragenlijsten en gedragsobservatieschalen, die door hun taalgebondenheid eerder voor gebruikers uit het eigen taalgebied interessant zijn dan voor lezers daarbuiten. Tot de vaste inhoud behoren ook de samenvattingen van bijdragen aan de jaarlijkse Wintermeetings van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en de congressen van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie. Zoals in vorige jaargangen, voorziet de redactie ook voor de volgende edities diverse themanummers, onder meer over onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

De redactie zal zich ook in deze 44-ste jaargang weer graag inzetten voor een informatieve en gevarieerde inhoud van het TGG, samen met de uitgever, de redactieadviesraad en de collega-onderzoekers die de redactie als referenten adviseren bij de peer review van aangeboden manuscripten.

De redactie