nr. 3 – september 2022

COVID-19 en de zorgsituatie van ouderen
Dit onderzoek vergelijkt het geven en het ontvangen van zorg aan huis door ouderen ten tijde van de COVID-19 pandemie in 2020 met een periode ongeveer twee jaar daarvoor. Middels data verzameld op twee waarnemingen van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (N = 1013) wordt onderzocht hoeveel en welke ouderen een verandering rapporteren, en wat de invloed van deze veranderingen is op het psychisch welbevinden. 

Kennistoetsen dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden
Voorwaarde voor kwalitatief goede zorg voor mensen met dementie is dat verpleegkundigen en verzorgenden voldoende kennis van dementie hebben. Om deze kennis te toetsen, effecten te meten van psychosociale interventies en om educatieve programma’s te ontwikkelen, zijn kennistoetsen dementie ontwikkeld. In dit overzichtsartikel is onderzocht welke kennistoetsen er zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze zijn beoordeeld op hun methode van ontwikkelen en hun psychometrische kwaliteiten.

Leverfunctiestoornissen – Klinische les
Geneesmiddel-geïnduceerde levertoxiciteit of drug-induced liver injury (DILI) is de meest frequente oorzaak van acuut leverfalen in westerse landen. Deze klinische les beschrijft de casus van een oudere patiënte met repetitieve leverfunctiestoornissen na inname en herstart van atorvastatine.

Empowerment bij dementie – Voor u gesignaleerd
Charlotte van Corven deed tijdens haar promotietraject bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (UKON) van Radboudumc onderzoek naar empowerment bij dementie. Empowerment, oftewel eigen kracht, lijkt veelbelovend als één van de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor mensen met dementie.

Tot hier … en nú verder – behoeften van ouderen tijdens de coronapandemie in Nederland – Opinie
“Begin 2020 bereikte het coronavirus Nederland .…. Deze periode heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om niet alleen te spreken over ouderen maar om vooral ook in gesprek te blijven met ouderen. Dit is een van de belangrijkste lessen uit ons onderzoek naar welzijn en ondersteuning van ouderen tijdens de coronaperiode. We blikken hier terug op de situatie van twee jaar corona, en kijken ook vooruit naar wat er nodig is in de toekomst.’’

Gepubliceerd op: 08/09/2022
Totale lees- en kijktijd: 01:09:15

Heeft de COVID-19 pandemie de zorgsituatie van ouderen veranderd?

Inleiding De COVID-19 pandemie had een grote invloed op het dagelijks leven van menig Nederlander, zo ook op die van ouderen. In maart 2020 kondigde het kabinet de eerste maatregelen af om het virus te bestrijden, zoals de anderhalve meter-regel, thuis blijven bij klachten en het sluiten van verpleeghuizen en dagbesteding. Deze maatregelen kunnen het verlenen van mantelzorg of het ontvangen van zorg aan huis lastiger maken. Gedurende de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 was er een vermindering…

Gepubliceerd op: 10/07/2022
Auteur: Marije Tange, Marjolein I. Broese van Groenou
Leestijd: 24:19

Kennistoetsen dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden: een psychometrische beschrijving van meetinstrumenten als handreiking voor de Nederlandse praktijk

Inleiding Met het toenemend aantal mensen met dementie is de continue zorg voor hen een enorme uitdaging. Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, de dagopvang en in de geïnstitutionaliseerde zorg zijn een onmisbare sleutel tot de kwaliteit van deze zorg. Een voorwaarde voor kwalitatief goede zorg is dat verpleegkundigen en verzorgenden voldoende kennis van dementie hebben. Een gebrekkige kennis van dementie kan leiden tot een vertraging in het stellen van de diagnose dementie, of een verkeerde voorstelling van symptomen geven…

Gepubliceerd op: 30/08/2022
Auteur: Anouk Spijker, Debby L. Gerritsen, Anke Persoon
Leestijd: 24:36

Casus over hepatotoxiciteit door atorvastatine: de zoektocht naar mogelijke etiologie

Inleiding Geneesmiddel-geïnduceerde levertoxiciteit of drug-induced liver injury (DILI) is de meest frequente oorzaak van acuut leverfalen in westerse landen. DILI wordt onderverdeeld in directe en idiosyncratische DILI. Bij directe DILI treedt leverschade op als gevolg van inname van geneesmiddelen waarvan verwacht wordt dat ze vanaf een bepaalde dosis levertoxiciteit kunnen veroorzaken; typevoorbeeld is paracetamol. Idiosyncratische DILI komt daarentegen enkel voor bij gepredisponeerde patiënten en is onvoorspelbaar, zowel wat tijdstip van optreden als wat gebruikte dosering betreft. Idiosyncratische DILI komt wel…

Gepubliceerd op: 30/05/2022
Auteur: Anne Castermans, Julie Hias, Lorenz Van der Linden, Isabel Spriet, Jos Tournoy
Leestijd: 11:49

Empowerment bij dementie

Empowerment, oftewel eigen kracht, lijkt veelbelovend als één van de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Empowerment focust op talenten en competenties. Aandacht voor persoonlijke wensen en behoeften – met ondersteuning door familie, vrienden en zorgprofessionals – is hierbij belangrijk. Het proefschrift “Empowerment for people living with dementia” beschrijft 1. wat empowerment bij dementie inhoudt, en 2. hoe empowerment ondersteund kan worden. Om inzicht te krijgen in wat empowerment bij dementie inhoudt, bekeken we systematisch de…

Gepubliceerd op: 27/07/2022
Auteur: Charlotte van Corven
Leestijd: 01:45

Tot hier … en nú verder – behoeften van ouderen tijdens de coronapandemie in Nederland

Begin 2020 bereikte het coronavirus Nederland. Hoewel we nu een stuk meer weten over het coronavirus SARS-CoV-2, was er in het begin vooral heel veel onbekend. Ouderen werden in één keer als ‘kwetsbaar’ bestempeld. De coronamaatregelen waren gericht op het beschermen van ouderen tegen COVID-19 infectie, maar zorgden ook voor minder participatie en meer angst en eenzaamheid bij ouderen. Bovendien kwam de autonomie van ouderen onder druk te staan. Hoewel ouderenparticipatie aan een opmars bezig is, wordt de mening van…

Gepubliceerd op: 28/08/2022
Auteur: Gwenda Engels, Fatiha Baâdoudi, Lidwien Lemmens, Fons van der Lucht
Leestijd: 06:46